Litowski Jakub, Dopuszczalność zmniejszenia emerytury lub renty rolniczej ze względu na dodatkowy przychód uprawnionego - uwagi krytyczne

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/10/88-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność zmniejszenia emerytury lub renty rolniczej ze względu na dodatkowy przychód uprawnionego - uwagi krytyczne

Słowa kluczowe: rolnicze emerytury i renty, ubezpieczenie społeczne rolników, zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych, zakres odesłań, analiza prawnoporównawcza

1.Wstęp

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników mają bezpośredni związek z wcześniejszą aktywnością rolniczą prowadzoną przez uprawnionych rolnika, domownika lub małżonka rolnika. Wpływ na prawo do tych świadczeń (ich wysokość) wywierają zatem przede wszystkim okresy pracy rolniczej zapewniającej status ubezpieczonego, czy też odpowiednio długi przebieg rolniczego ubezpieczenia społecznego . Dla uzyskania owych uprawnień nie ma bezpośredniego znaczenia pozarolnicza aktywność zawodowa (zarobkowa) ubezpieczonego (może co najwyżej wpływać na objęcie go rolniczym ubezpieczeniem społecznym – art. 16u.u.s.r.), a tym bardziej osiągany z tego tytułu przychód. Stanie się natomiast okolicznością prawnie relewantną wówczas, gdy ubezpieczony uzyska status emeryta lub rencisty i zacznie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX