Mrowicki Marcin, Dopuszczalność wykorzystania przez prokuratora dokumentów mogących zawierać tajemnicę lekarską w trybie art. 226 k.p.k. w świetle Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/10/57-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność wykorzystania przez prokuratora dokumentów mogących zawierać tajemnicę lekarską w trybie art. 226 k.p.k. w świetle Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Słowa kluczowe: tajemnica lekarska, prokurator, postępowanie przygotowawcze, prawa człowieka, prawo do prywatności

1.Wprowadzenie

Zgodnie z art. 226 zdanie 2 Kodeksu postępowania karnego zamiar wykorzystania przez prokuratora dokumentów mogących zawierać tajemnicę lekarską, w przeciwieństwie do dokumentów mogących zawierać tajemnicę notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, dziennikarską, statystyczną czy też tajemnicę Prokuratorii Generalnej, nie wymaga zgody sądu.

W judykaturze ujawniła się rozbieżność w stosowaniu art. 226 k.p.k. W niektórych przypadkach sądy rejonowe przyjmują, że przepis ten uprawnia prokuratora do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej w zakresie tajemnicy zawartej w treści dokumentów, w innych zaś stwierdzają, że uprawnionym do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej jest wyłącznie sąd .

Ze względu na obszerność problematyki, w dalszej części niniejszej pracy art. 226k.p.k. zostanie poddany analizie w zakresie uprawnienia prokuratora wykorzystania dokumentów mogących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX