Dopuszczalność wstrzymania skuteczności orzeczenia - OpenLEX

Walasik Marcin, Dopuszczalność wstrzymania skuteczności orzeczenia

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/4/123-131
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność wstrzymania skuteczności orzeczenia

I. W postępowaniu cywilnym w pewnych sytuacjach procesowych została przewidziana możliwość wstrzymania wykonania orzeczenia. Skutek taki może nastąpić w razie złożenia przez stronę środka prawnego w postaci: wniosku o przywrócenie terminu (art. 172 zd. 2 k.p.c.), zażalenia (art. 396 zd. 1, art. 635 § 5 zd. 2 i art. 742 § 3 k.p.c.), skargi kasacyjnej (art. 388 § 1 i art. 11512 § 3 zd. 2 k.p.c.), skargi na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39823 § 2 zd. 1 k.p.c.), skargi o wznowienie postępowania (art. 414 zd. 2 k.p.c.), zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku (art. 492 § 3 zd. 2 k.p.c.) oraz skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1210 zd. 1 k.p.c.). Poza tym możliwość wstrzymania wykonania istnieje w odniesieniu do postanowień co do istoty sprawy wydanych w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli z mocy ustawy podlegają one wykonaniu przed uprawomocnieniem się (art. 521 § 2k.p.c.), oraz w odniesieniu do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX