Bulejak Radosław, Matarewicz Jacek, Dopuszczalność orzekania przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej za nieuiszczone w terminie opłaty zapasowe oraz kary pieniężne

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/6/76-88
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność orzekania przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej za nieuiszczone w terminie opłaty zapasowe oraz kary pieniężne

Streszczenie: Artykuł dotyczy kwestii możliwości rozstrzygnięcia przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości spółek kapitałowych z tytułu opłaty zapasowej oraz kary pieniężnej nałożonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zdaniem autorów orzekanie o takiej odpowiedzialności znajduje umocowanie w przepisach obowiązującego prawa. Szeroki zakres odesłania do przepisów Ordynacji podatkowej daje podstawy do uznania, że w przypadku obu ww. należności publicznoprawnych dopuszczalne jest stosowanie przepisów o odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 116 Ordynacji podatkowej.

Słowa klucze: minimalne zapasy ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX