Doprecyzowanie pojęcia powierzchni całkowitej zabudowy przez organ planistyczny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych... - OpenLEX

Burski Kamil, Doprecyzowanie pojęcia powierzchni całkowitej zabudowy przez organ planistyczny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i rozstrzygnięć nadzorczych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/6/73-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Doprecyzowanie pojęcia powierzchni całkowitej zabudowy przez organ planistyczny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i rozstrzygnięć nadzorczych

1.Wprowadzenie

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy tzw. ładu przestrzennego. Gmina zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtuje i prowadzi politykę przestrzenną na terenie gminy, w tym uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej zostało również wprost wskazane przez ustawodawcę jako zadanie własne gminy, a więc takie, które jest zadaniem publicznym, realizowanym ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

2.Pojęcie władztwa planistycznego

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy łączy się z przyjmowaną w polskim orzecznictwie i doktrynie zasadą władztwa planistycznego gminy . Pojęcie to jest definiowane jako wyposażenie gminy przez ustawodawcę w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX