Banasik Katarzyna, Dokumenty stwierdzające tożsamość

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/6/98-115
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dokumenty stwierdzające tożsamość

Streszczenie

W polskim prawie nie ma ustawowej definicji dokumentu stwierdzającego tożsamość. W literaturze są znaczne rozbieżności co do przynależności danego dokumentu do katalogu dokumentów tożsamości. Zaliczenie dokumentu do kategorii dokumentów stwierdzających tożsamość ma doniosłe znaczenie w szczególności na gruncie prawa karnego, ponieważ „dokument stwierdzający tożsamość” jest znamieniem typów czynów zabronionych określonych w art. 274 i art. 275 k.k. W efekcie przeprowadzonej analizy autorka dochodzi do wniosku, że do katalogu dokumentów stwierdzających tożsamość należą następujące dokumenty: dowód osobisty, dokument paszportowy, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument podróży przewidziany w konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX