Stelmach Bartosz, Dochodzenie roszczeń z weksla przeciwko konsumentom. Uwagi na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13.09.2018 r., w sprawie C-176/17, "Profi Credit Polska przeciwko Mariuszowi Wawrzoskowi"

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/9/49-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dochodzenie roszczeń z weksla przeciwko konsumentom. Uwagi na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13.09.2018 r., w sprawie C-176/17, "Profi Credit Polska przeciwko Mariuszowi Wawrzoskowi"

Słowa kluczowe: weksel własny, konsument, postępowanie nakazowe, klauzule abuzywne

1.Wprowadzenie

W sprawie C-176/17, Profi Credit Polska przeciwko Mariuszowi Wawrzoskowi , Trybunał Sprawiedliwości dokonał oceny pozycji procesowej konsumenta w sporze z przedsiębiorcą, który dochodzi od niego na podstawie weksla zapłaty kwoty, stanowiącej sumę niespłaconego kredytu konsumenckiego zabezpieczonego tym wekslem. Analiza Trybunału – wywołana pytaniem prejudycjalnym sądu odsyłającego – skoncentrowana była na tym, czy regulacje krajowego prawa procesowego (w tym przypadku prawa polskiego) są zgodne ze standardami wyznaczanymi przez dyrektywę w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich .

Zbadana przez Trybunał Sprawiedliwości kwestia obejmowała ocenę przepisów o postępowaniu nakazowym (art. 485 § 2, art. 486 § 1, art. 491 § 1, art. 492, art. 493 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym przed 7.11.2019 r.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych prz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX