Dochody związane z realizacją zadań zleconych jako publicznoprawne, niepodatkowe należności budżetowe - OpenLEX

Stupienko Elwira, Dochody związane z realizacją zadań zleconych jako publicznoprawne, niepodatkowe należności budżetowe

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/6/24-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jako publicznoprawne, niepodatkowe należności budżetowe

Sprawy regulowania należności pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach sektora finansów publicznych (do których zalicza się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i reprezentujące Skarb Państwa organy administracji rządowej), w tym sprawy przekazywania dochodów, podobnie zresztą jak sprawy związane z dotacjami, traktuje się jako wewnętrzne transfery budżetowe, w ramach jednego sektora finansów publicznych. Powoduje to określone konsekwencje w zakresie obowiązku stosowania odpowiednich przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, Ordynacji podatkowej, a może też powodować pewne ograniczenia co do możliwości zastosowania we wzajemnych relacjach pomiędzy tymi podmiotami określonych instytucji prawa cywilnego, pomimo posiadanej przez jednostki samorządu terytorialnego osobowości prawnej i przyznanej jej ochronie prawnej, poprzez możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Artykuł porusza problematykę terminowego regulowania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych, z uwzględnieniem przysługującej im części w tych dochodach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX