Guziejewska Beata, Dochody transferowe dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa. Aspekty teoretyczne a wyzwania bieżące

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/1-2/45-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dochody transferowe dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa. Aspekty teoretyczne a wyzwania bieżące

W relacjach fiskalnych państwo–samorząd podstawowe znaczenie mają pionowy podział dochodów publicznych oraz polityka zasilania zewnętrznego budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Rozważania zawarte w artykule koncentrują się wokół drugiego z wymienionych elementów. Problem jest o tyle istotny, o ile w aktualnie ukształtowanym systemie dochodów samorządowych w Polsce są one oparte w przeważającej mierze na dochodach o charakterze transferowym (na subwencjach i dotacjach oraz udziałach w podatkach państwowych). Autorka przedstawia teoretyczne, alternatywne formy dotowania samorządu terytorialnego w nurcie teorii federalizmu fiskalnego i konfrontuje je z aspektami polityki finansowej państwa. Duży zakres dochodów o charakterze transferowym skutkuje bowiem nie tylko ograniczeniem samodzielności finansowej, lecz także iluzjami fiskalnymi związanymi z zakłóceniami bezpośredniej odpowiedzialności fiskalnej na szczeblu lokalnym, zerwaniem szeroko rozumianych związków wickselliańskich, a w konsekwencji szkodami dla demokracji lokalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX