Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/11/170-176
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czynność sprawcza uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)

Streszczenie

Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce znamion strony przedmiotowej czynu zabronionego opisanego w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, określanego w doktrynie mianem uchylania się od opodatkowania. Szczegółowej analizie zostały poddane znamiona określające czynność sprawczą, opisane w treści art. 54 k.k.s. we fragmencie: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku (...). De lege lata nieuzasadnione jest używanie w treści art. 54 k.k.s. spójnika alternatywy łącznej w sformułowaniu „nie ujawnia (...) przedmiotu lub podstawy”. Ujawnienie przedmiotu opodatkowania łączy się bowiem z jednoczesnym ujawnieniem podstawy. De lege ferenda przepis powinien zatem przyjąć następujące brzmienie: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania (...) podlega karze (...)”. Podstawa nie byłaby w ogóle wysłowiona w treści przepisu, z uwagi na to, że podstawa to wartościowo lub ilościowo ujęty przedmiot opodatkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?