Czyn z art. 50a § 1 kodeksu wykroczeń - przykład na to, jak nie tworzyć norm prawa karnego - OpenLEX

Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof, Czyn z art. 50a § 1 kodeksu wykroczeń - przykład na to, jak nie tworzyć norm prawa karnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/7/111-126
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czyn z art. 50a § 1 kodeksu wykroczeń - przykład na to, jak nie tworzyć norm prawa karnego

1. Wprowadzenie. Mniejsza uwaga, jaką z natury rzeczy cieszy się prawo wykroczeń, i mniejsze zagrożenie sankcjami karnymi, jakie wiąże się z naruszeniem jego norm, mogą niestety skutkować tym, że ustawodawca nie jest zawsze konsekwentny w podejściu do postulatu, aby każda regulacja w pełni odzwierciedlała konstytucyjne wymogi stawiane normom prawa karnego. To zagrożenie urzeczywistniło się niestety w regulacji, której poświęcony jest niniejszy artykuł.

Nowelizacją z 31.08.2011 r. do kodeksu wykroczeń został wprowadzony art. 50a § 1, stanowiący: „Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł”. Paragraf drugi przepisu art. 50a, wprowadzony tą samą nowelizacją, przewiduje przepadek przedmiotu wykroczenia, chociażby nie stanowił on własności sprawcy.

Są powody, aby uważać, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX