Czy wyłączną przesłanką wstrzymania natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu... - OpenLEX

Rylski Piotr, Czy wyłączną przesłanką wstrzymania natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku jest groźba poniesienia przez pozwanego niepowetowanej szkody?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/4/115-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy wyłączną przesłanką wstrzymania natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku jest groźba poniesienia przez pozwanego niepowetowanej szkody?

I. Zgodnie z art. 492 § 3 zd. 1 i 2 k.p.c. nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Omawiany przepis, podobnie jak inne przepisy dotyczące natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy, nie zawiera wyraźnych przesłanek wstrzymania wykonalności . Z tego względu w literaturze przedmiotu można spotkać różne poglądy na temat tego, czym powinien kierować się sąd, rozpoznając wniosek pozwanego. Przede wszystkim jest sporne, czy w drodze analogii sąd powinien kierować się wyłącznie przesłanką z art. 335 § 1 k.p.c., odnoszącą się do rygoru natychmiastowej wykonalności, czy też wstrzymanie wykonalności powinno pozostawać w swobodnej ocenie sądu orzekającego, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy.

II.Instytucja wstrzymania natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty znana była już w okresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX