Gajda-Roszczynialska Katarzyna, Czy w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym po 1.07.2023 r. istnieje obowiązkowe zastępstwo Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2023/3/556-564
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym po 1.07.2023 r. istnieje obowiązkowe zastępstwo Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej?

Słowa kluczowe: sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, obowiązkowe zastępstwo Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, właściwość rzeczowa

1.Wstęp

Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przed 1.07.2023 r. należały do kategorii spraw, które jako swoiste zostały wyłączone spod właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu i przynależały do wyłącznej właściwości sądów rejonowych. Rozwiązanie to od dawna było dyskutowane po pierwsze z uwagi na duże natężenie pierwiastka publicznego w tej grupie spraw, a po drugie wskazywano, że ta kategoria spraw obejmuje sprawy trudne i skomplikowane o dużej wartości i znaczeniu, jednocześnie będąc rozpatrywana przez sędziów o nikłym doświadczeniu . Ustawodawca, zauważając ten problem, wyszedł naprzeciw postulatom piśmiennictwa. Ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonał zmiany art. 17 pkt 4 k.p.c. Zmiana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX