Sawczyn Wojciech, Czy sędzia sądu administracyjnego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej?

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2013/5/36-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy sędzia sądu administracyjnego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej?

Jak wynika z art. 6 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych , osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych mogą być zatrudnione na stanowisku sędziego, również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Reforma sądownictwa administracyjnego i wprowadzające ją ustawy (m.in.

p.u.s.a.) weszły w życie 1 stycznia 2004 r., dotychczas jednak nie został zanalizowany interesujący problem interakcji związanych z równoległym sprawowaniem urzędu sędziego i pracą w instytucjach naukowych. To zagadnienie jest nie do przecenienia, w sytuacji gdy bardzo wielu sędziów sądów administracyjnych zajmuje się również karierą naukową. Tytułem przykładu można wskazać, że spośród dzisiejszych władz Naczelnego Sądu Administracyjnego (Prezesa i trzech wiceprezesów) dwóch jest profesorami uczelni wyższych i równolegle z pracą w wymiarze sprawiedliwości prowadzi czynną pracę naukową. To jak najbardziej pozytywne zjawisko łączenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX