Czy obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce dzielonej można uznać za ich unicestwienie bez unicestwienia... - OpenLEX

Kuźniacki Błażej, Czy obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce dzielonej można uznać za ich unicestwienie bez unicestwienia rezultatów wykładni językowej? Komentarz do wyroków WSA i NSA

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/9/36-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce dzielonej można uznać za ich unicestwienie bez unicestwienia rezultatów wykładni językowej? Komentarz do wyroków WSA i NSA

Artykuł stanowi analizę i komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.04.2019 r. w całości utrzymującego w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14.12.2016 r. w zakresie sposobu liczenia kosztów uzyskania przychodów od zbycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej. Artykuł krytycznie ocenia odrzucenie przez Sądy rezultatu wykładni językowej pojęcia „unicestwiane udziały (akcje)” w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – i zastosowanie rozszerzającej wykładni systemowej zewnętrznej oraz profiskalnej wykładni funkcjonalnej na niekorzyść podatnika. Mimo że wyroki dotyczą pojęcia, które z dniem 1.01.2018 r. ustawodawca usunął z przepisów prawa podatkowego, to omawiana problematyka wciąż jest aktualna i ma znaczenie praktyczne, gdyż spory w zakresie rozumienia zwrotu „unicestwiane udziały (akcje)” między podatnikami a organami podatkowymi trwają i jest ich wiele. Natomiast zjawisko stosowania niewłaściwej wykładni prawa podatkowego w rozstrzygnięciach sądowych nie podlega dezaktualizacji i powinno być nieustannie przedmiotem debaty naukowej i refleksji wśród sędziów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX