Czy możliwe jest powstrzymanie egzekucji wszczętej na podstawie nakazu zapłaty bezskutecznie doręczonego w trybie art. 139 § 1... - OpenLEX

Dyl Anna, Czy możliwe jest powstrzymanie egzekucji wszczętej na podstawie nakazu zapłaty bezskutecznie doręczonego w trybie art. 139 § 1 k.p.c.?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2013/2/228-235
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy możliwe jest powstrzymanie egzekucji wszczętej na podstawie nakazu zapłaty bezskutecznie doręczonego w trybie art. 139 § 1 k.p.c.?

I. Wątpliwości w praktyce wywołuje zagadnienie, czy pozwany (dłużnik), będący osobą fizyczną, ma możliwość powstrzymania postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy zostało ono wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego wydanego wskutek wadliwego przyjęcia skuteczności doręczenia nakazu w trybie art. 139 § 1 k.p.c., któremu następnie nadano klauzulę wykonalności, pomimo jego rzeczywistej nieprawomocności. W praktyce problem ten powstaje, gdy zostaje wydany nakaz zapłaty, którego odpis wraz z odpisem pozwu, pouczeniem o środkach zaskarżenia i skutkach niezaskarżenia nakazu sąd doręcza pod adresem pozwanego będącego osobą fizyczną , wskazanym przez powoda w pozwie. Następnie doręczyciel zwraca przesyłkę z adnotacją „nie podjęto w terminie” pomimo dwukrotnego awizowania . Sąd w trybie art. 139 § 1 k.p.c. uznaje przesyłkę za skutecznie doręczoną, nadaje nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności na podstawie art. 782 k.p.c., a następnie doręcza tytuł wykonawczy wierzycielowi na jego wniosek ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX