Cybula Piotr, Załucki Mariusz, Czy konsul może zabezpieczać i realizować spadki przysługujące tylko Skarbowi Państwa?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/2/82-92
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Czy konsul może zabezpieczać i realizować spadki przysługujące tylko Skarbowi Państwa?

1.

De lege lata w prawie polskim podstawowe przepisy odnoszące się do funkcji konsula zawarte zostały w ustawie z 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów . Wśród tych funkcji wyróżniono także (w art. 15 expressis verbis) funkcje w sprawach spadkowych. Zgodnie z tym przepisem „konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności przysługujących Skarbowi Państwa”. Norma ta wywołuje istotne wątpliwości i rozbieżności w literaturze i w praktyce. Podstawowy dylemat pojawiający się na jego tle związany jest z kwestią, czy stosując regułę a contrario należy interpretować go w ten sposób, że konsul może zabezpieczać i realizować spadki przysługujące wyłącznie Skarbowi Państwa, czy też również te przypadające na rzecz innych podmiotów. Temu problemowi poświęcone zostaną dalsze uwagi .

2.

W pierwotnym tekście ustawy o funkcjach konsulów rola konsula w sprawach spadkowych określona została stosunkowo szeroko. Przepis art. 15u.f.k. brzmiał następująco: „Konsul...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX