Gerasimiuk Agnieszka, Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych?

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/9/46-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych?

Gospodarowanie odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) pochłania znaczne środki finansowe i rodzi wiele pytań:

-

w jaki sposób radzić sobie z poszczególnymi rodzajami odpadów,

-

jakie wybrać sposoby unieszkodliwiania odpadów,

-

kto powinien ponosić koszty ich usunięcia?

Wydaje się, że najwięcej wątpliwości pojawia się w kwestii usuwania azbestu. Jest to zagadnienie stosunkowo nowe, nieuregulowane w polskim prawie w sposób wyraźny. Istotną sprawą jest ustalenie, czy wydatki ponoszone z tytułu usuwania azbestu mogą być finansowane z budżetu JST.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy ustalić, czy usuwanie azbestu jest zadaniem gminy, czy też obciąża inne podmioty. W tym celu w pierwszej kolejności należy prześledzić, jak w świetle ustaw należy rozumieć pojęcie "odpad komunalny".

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym znajduje się wskazanie, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX