Weitz Karol, Czy europejskie normy jurysdykcyjne w sprawach cywilnych i handlowych mają zastosowanie w sądowym postępowaniu pojednawczym (art. 184-186 k.p.c.)?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2014/3/403-412
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy europejskie normy jurysdykcyjne w sprawach cywilnych i handlowych mają zastosowanie w sądowym postępowaniu pojednawczym (art. 184-186 k.p.c.)?

I. Uregulowane w przepisach art. 184-186 k.p.c. sądowe postępowanie pojednawcze jest rodzajem postępowania cywilnego, którego charakterystyczną cechą jest to, że służy ono załatwieniu sprawy cywilnej nie przez rozstrzygnięcie sądu, lecz w drodze doprowadzenia do zawarcia przez strony ugody, a więc polubownie. Stanowi ono stały zinstytucjonalizowany środek rozwiązywania istniejących konfliktów cywilnoprawnych, niebędący częścią wstępną żadnego innego postępowania (procesu albo postępowania nieprocesowego) . Innymi słowy, celem postępowania pojednawczego jest załatwienie sprawy cywilnej między stronami przez zawarcie ugody sądowej za pomocą sądu i pod jego kontrolą . Dominuje raczej zapatrywanie, że postępowanie to jest postępowaniem w pełni samodzielnym, strukturalnie wyodrębnionym i stanowi co najmniej odpowiednik postępowania głównego (w sprawie) . Rzadziej uznaje się, że jest to postępowanie pomocnicze .

Warunkiem dopuszczalności przeprowadzenia postępowania pojednawczego przed...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX