Artykuły
Opublikowano: FK 2013/9/41-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? - uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r., (I SA/Lu 932/12)

We wskazanym w tytule orzeczeniu WSA w Lublinie rozstrzygał zagadnienie właściwości nadzoru regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sformułowany na tym tle pogląd, według którego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą lokalną w rozumieniu, jakim posługuje się Konstytucja RP, jest wykorzystywany do wykazania, że nie podlega ona zaokrąglaniu na zasadach określonych w ordynacji podatkowej. Z takim stanowiskiem nie zgadza się autor, podkreślając, że ustawa ta posiada własną siatkę pojęciową, która wyraźnie rozróżnia kilka kategorii opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi to do wniosku, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrąglaniu na zasadach określonych w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?