Charakter prawny zgody pacjenta małoletniego na czynność medyczną - OpenLEX

Pacian Jolanta, Charakter prawny zgody pacjenta małoletniego na czynność medyczną

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/11/33-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny zgody pacjenta małoletniego na czynność medyczną

1.Wstęp

Zgoda pacjenta małoletniego na czynność medyczną to oświadczenie woli dotyczące planowanej interwencji medycznej . Z jednej strony gwarantuje bezpieczeństwo prawne lekarzowi, który ją wykonuje, a z drugiej natomiast jest niewątpliwie prawem pacjenta małoletniego, który również musi aktywnie uczestniczyć w procesie wyrażania zgody. Celem pracy jest wskazanie przesłanek przemawiających za zasadnością tej tezy. Potwierdził tę tezę już Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 15.01.2014 r., orzekając, że zgoda na czynność medyczną jest oświadczeniem w sferze świadomości i woli o charakterze jednostronnym .

2.Definicja pojęcia „małoletni”

W prawie polskim można wyróżnić dwa kryteria, na podstawie których określa się daną osobę jako małoletnią. Są nimi po pierwsze wiek, a po drugie stan cywilny. W odniesieniu do pierwszej przesłanki zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat osiemnaście. Tak więc, zgodnie z powyższym, małoletnią jest każda osoba, która nie ukończyła...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX