Marchaj Roman, Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/11/5-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny uchwały rady gminy w sprawie budżetu obywatelskiego

Prowadzenie gospodarki finansowej jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych wspólnie przez organy gminy. Zgodnie z koncepcją wyrażoną w ustawie o samorządzie gminnym organ stanowiący posiada wyłączne kompetencje w zakresie podejmowania uchwały budżetowej. Natomiast organ wykonawczy wykonuje uchwałę budżetową, odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową, a jednocześnie ma wyłączne prawo zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków budżetowych. W obowiązującym stanie prawnym członkowie wspólnoty samorządowej nie mają możliwości bezpośredniego wpływania na kształt polityki finansowej gminy. Wyjątek stanowi referendum lokalne w przedmiocie samoopodatkowania mieszkańców na cel publiczny oraz gospodarowanie funduszem sołeckim . Brak odpowiednich regulacji ustawowych nie oznacza jednak, że członkowie wspólnoty samorządowej nie mogą w żaden sposób wpływać na decyzje budżetowe podejmowane przez organy gminy. W ostatnich latach – jak zauważa autor – najpopularniejszą formą angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące wydawania środków finansowych gminy jest tzw. budżet obywatelski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX