Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/9/46-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny uchwał kolegialnych organów osób prawnych

Z prawnego punktu widzenia każda wypowiedź kolegialnego organu osoby prawnej musi mieć postać uchwały. Jest to niezależne od znaczenia prawnego tej wypowiedzi. Może to być decyzja rozstrzygająca konkretną sprawę, zgoda na podjęcie takiej decyzji, wniosek pod adresem określonego podmiotu, opinia czy zalecenie pokontrolne. W nauce prawa cywilnego nie budzi wątpliwości pogląd, że niektóre uchwały kolegialnych organów osób prawnych są czynnościami cywilnoprawnymi. Przedmiotem sporu są jedynie kryteria podziału uchwał na te, które są czynnościami prawnymi, i te, które mają inny charakter prawny. W świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego można przyjąć, że czynnością prawną jest oświadczenie woli, które ma na celu wywołanie skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego, jeżeli ustawa wiąże z tym oświadczeniem taki skutek. W świetle przyjętej powyżej definicji czynności prawnej trzeba uznać, że czynnościami cywilnoprawnymi są tylko te uchwały kolegialnych organów osób prawnych, które wywołują skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego, jeżeli ustawa wiąże z tymi uchwałami tego typu skutki. Takie skutki mogą wywoływać tylko uchwały stanowiące. Niektóre z tych uchwał wywołują skutki prawne bezpośrednio, niektóre zaś wymagają oświadczenia woli drugiego organu osoby prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?