Janicki Mateusz, Charakter prawny regresu nietypowego

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/64-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny regresu nietypowego

Słowa kluczowe: regres nietypowy, subrogacja, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1.Regres nietypowy

Istotą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej ubezpieczenie OC) jest przyjęcie przez ubezpieczyciela obowiązku zapłaty odszkodowania obciążającego ubezpieczonego (art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego ). Celem zawarcia takiej umowy jest dla ubezpieczającego zapewnienie sobie (ewentualnie innemu ubezpieczonemu) ochrony przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności cywilnej. Z tego względu ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej nie może od ubezpieczonego dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania, bo zniweczyłoby to cel zawartej umowy. Wniosek ten potwierdza art. 828 § 1 k.c., w świetle którego regres ubezpieczeniowy przysługuje wobec osoby trzeciej, do której roszczenie miałby ubezpieczony – tymczasem w omawianym wypadku za szkodę odpowiedzialność ponosi ubezpieczony (niebędący osobą trzecią), który ponadto z oczywistych względów nie może mieć roszczenia do samego siebie .

Dla ubezpieczenia OC...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX