Charakter prawny należności za udzielenie informacji komornikowi sądowemu - OpenLEX

Dzienis Paweł, Charakter prawny należności za udzielenie informacji komornikowi sądowemu

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/4/590-601
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny należności za udzielenie informacji komornikowi sądowemu

1.Istota problemu

Zasięganie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika stanowi znaczną część czynności komornika, zwłaszcza we wstępnym etapie postępowania egzekucyjnego. W ostatnim czasie zarysowały się w praktyce istotne problemy związane z wysokością i zasadami uiszczania należności za udzielenie informacji na żądanie organu egzekucyjnego. Próba ich rozwiązania została podjęta w judykaturze. Istotne są zwłaszcza zasady i podstawy ustalenia wysokości tych opłat, sposób ich dochodzenia przez podmioty uprawnione oraz kwestia naliczania odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu na tle wypowiedzi judykatury, zwłaszcza Sądu Najwyższego (SN), przedstawienie propozycji rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o kosztach komorniczych oraz sformułowanie wniosków de lege ferenda.

Problem związany z należnościami za udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji sądowej ma istotne znaczenie nie tylko w aspekcie wypełniania przez komorników swoich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX