Artykuły
Opublikowano: PS 2018/7-8/7-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.)

Słowa kluczowe: interes prawny, powództwo o ustalenie, przesłanki procesowe

1. Jednym z kanonów nauki prawa procesowego cywilnego w Polsce , podobnie jak w nauce innych państw Europy kontynentalnej , jest założenie o konieczności wyodrębnienia płaszczyzny dopuszczalności merytorycznego rozpoznania i rozstrzygnięcia podniesionego żądania oraz płaszczyzny jego merytorycznej oceny (zasadności). Weryfikacja zasadności żądania następuje po tym, gdy sąd przyjmie, że postępowanie w sprawie jest dopuszczalne i może w nim dojść do rozpatrzenia tego żądania. W rezultacie wyróżnia się okoliczności, które warunkują dopuszczalność merytorycznego rozpoznania i załatwienia sprawy, i okoliczności, które decydują o wyniku merytorycznej oceny żądania . Nie ma jednak zgody co do zakresu obu kategorii okoliczności, ich homogeniczności lub heterogeniczności i przynależności do jednej z nich konkretnych rozpatrywanych w tym kontekście okoliczności.

W odniesieniu do okoliczności, które warunkują...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?