Małaszek Patrycja i in., Cechy jakościowe opinii sporządzanych przez biegłych sądowych oraz czynniki na nie oddziałujące

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/304-323
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Cechy jakościowe opinii sporządzanych przez biegłych sądowych oraz czynniki na nie oddziałujące

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę postrzegania jakości informacji na gruncie nauk społecznych i prawnych, charakterystykę pożądanych cech jakościowych informacji z perspektywy nauk społecznych oraz cech jakościowych opinii sporządzanych przez biegłych sądowych. Scharakteryzowano również kwestie kompetencji oraz zasad etycznych biegłych. Istotnym zagadnieniem jest zidentyfikowanie i przeprowadzenie analizy czynników wpływających na jakość opinii sporządzanych przez biegłych sądowych, do których zaliczono m.in. sposób sformułowania tezy dowodowej i pytań do biegłego, doświadczenie i kompetencje osób sporządzających opinię, przestrzeganie zasad etycznych przez biegłych, złożoność sprawy, dostępność i jakość niezbędnych informacji dostępnych w KRS oraz w archiwach oraz dobór i zastosowane metody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX