Błędy ustawodawcy w kodeksie karnym - OpenLEX

Nawrocki Mariusz, Błędy ustawodawcy w kodeksie karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/2/101-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błędy ustawodawcy w kodeksie karnym

Powinnością prawodawcy jest tworzyć dobre prawo, a zatem podejmować rozstrzygnięcia trafne merytorycznie i wyrażać je w sposób precyzyjny i komunikatywny w aktach normatywnych składających się na przejrzysty i spójny system prawa. Spełniając należycie tę powinność, prawodawca tworzy jedną z najważniejszych instytucji zapewniających właściwe funkcjonowanie całego społeczeństwa. Spełniając natomiast to zadanie w sposób nieodpowiedni, tworzy prawo niespójne, zagmatwane, zagrożone lukami i nieprecyzyjne. Tym sposobem nie tylko szkodzi społeczeństwu, lecz także czyni kształtowane w takiej formule teksty prawne jedynie pozornym pośrednikiem między nadawcą a adresatami prawa .

Urzeczywistnieniem reguł tworzenia dobrego i poprawnego prawa są zasady techniki prawodawczej . W polskim systemie prawnym został im nadany charakter prawnie wiążący. Od 1939 r. stanowią one załącznik do aktu normatywnego, który wprowadza je do porządku prawnego. Aktualnie stanowią one załącznik do rozporządzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX