Kolasiński Marek Krzysztof, Bezstronność i niezależność sportowych sądów polubownych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/6/59-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Bezstronność i niezależność sportowych sądów polubownych

1. Wstęp. W systemie polskiego sportowego sądownictwa polubownego powszechnie stosowane są rozwiązania, które generują bardzo poważne wątpliwości co do realizacji zasad jego bezstronności i niezależności. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie sposób realizacji wskazanych reguł w praktyce działania arbitrażu sportowego, ponadto przeprowadzona zostanie analiza pod kątem jego zgodności ze standardami wynikającymi z art. 6 § 1 EKPC, art. 1161 § 2 k.p.c. i prawa konkurencji. Autor zweryfikuje, czy skutecznych środków przeciwko nieprawidłowościom występującym na wskazanej płaszczyźnie należy poszukiwać w EKPC, w wyrażonej w kodeksie postępowania cywilnego zasadzie równości stron czy też w prawie konkurencji.

2. Realizacja zasad niezależności i bezstronności w praktyce działania sportowych sądów polubownych. W światowym systemie organizacji sportu wyczynowego systematycznie poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o realizację zasad bezstronności i niezależności sądownictwa polubownego....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX