Podsiadlik Cezary, Skudynowski Przemysław, Bezprawie normatywne (wybrane zagadnienia)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/10/35-46
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Bezprawie normatywne (wybrane zagadnienia)

Zgodnie z art. 4171 § 1 k.c., jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. W przypadku szkody wyrządzonej wydaniem aktu normatywnego o randze wskazanej w art. 188 pkt 1-3 Konstytucji, owym „właściwym postępowaniem” jest postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym .

Sygnalizuje się jednak problem z ustaleniem, czy prejudykat wymagany w art. 4171 § 1 k.c. sprowadza się do stwierdzenia wadliwości ocenianego przepisu, czy też stwierdzeniu temu musi towarzyszyć utrata przez ów przepis mocy obowiązującej na podstawie wyroku TK . Rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest o tyle istotne, że pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy organy władzy publicznej ponoszą odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne (normatywne), gdy Trybunał, korzystając z kompetencji z art. 190 ust. 3 zd. 1 in fineKonstytucji, odroczył...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX