Daniel Paweł, Bezpłatne udostępnianie danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez organ administracji publicznej - uwagi o stosowaniu art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/1-2/154-162
Autor:
Rodzaj: artykuł

Bezpłatne udostępnianie danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez organ administracji publicznej - uwagi o stosowaniu art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Przedmiotem opracowania jest przepis art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z którym podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym realizującemu zadania publiczne nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze. W artykule autor podejmuje rozważania dotyczące zarówno zakresu przedmiotowego, jak i podmiotowego stosowania powyższej regulacji. Dokonana analiza doprowadza do wniosku, że obecnie dane zgromadzone w rejestrze mogą być bezpłatnie udostępniane jedynie przez podmioty publiczne, z wyłączeniem podmiotów, którym powierzono prowadzenie rejestru na podstawie ustawowego upoważnienia. Ponadto o bezpłatne udostępnienie danych na podstawie art. 15 ustawy nie mogą występować podmioty, którym powierzono lub zlecono realizację zadania publicznego w drodze umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX