Autorskie prawa majątkowe a konstytucyjna ochrona własności - OpenLEX

Błaszczyk Cezary, Autorskie prawa majątkowe a konstytucyjna ochrona własności

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/2/66-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Autorskie prawa majątkowe a konstytucyjna ochrona własności

Słowa kluczowe: prawo autorskie, konstytucyjna ochrona prawa włas ności, włas ność, Konstytucja RP

1.Konstytucjonalizacja prawa autorskiego

Charakterystycznym zjawiskiem społeczeństwa informacyjnego jest dążenie do poszerzania zakresu ochrony dóbr intelektualnych. Tendencja ta dotyczy w szczególności autorskich praw majątkowych – zarówno w ich aspekcie temporalnym, jak i przedmiotowym. Jest ona, wobec rosnącego potencjału komercyjnego twórczości i informacji w niej zawartych, całkowicie zrozumiała (choć niekoniecznie uzasadniona). Z oczywistych względów powoduje jednak konflikty pomiędzy grupami interesu oraz pomiędzy tzw. przemysłem kreatywnym, starającym się o umocnienie przysługującego mu monopolu, a społeczeństwem, które odnosi korzyść z utrzymywania szerokiej domeny publicznej. W tym stanie rzeczy adherenci utrzymania, czy wręcz poszerzenia, obowiązujących przywilejów prawnoautorskich odwołują się do rozmaitych uzasadnień. Z jednej strony, podkreśla się godność i autonomię twórcy, skutkujące zawiązaniem vinculum...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX