Paprocka Ada, Argument komparatystyczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/7/37-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Argument komparatystyczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

1. Przedmiot analizy. W analizie orzecznictwa krajowych sądów konstytucyjnych rosnące zainteresowanie wzbudza nie tylko dialog między tymi organami a trybunałami międzynarodowymi , który znajduje swoje podstawy w wiążących przepisach umów międzynarodowych, ale również dialog w wymiarze horyzontalnym – między poszczególnymi jurysdykcjami, których nie łączą więzi formalno-prawne . Wynika on między innymi z podobieństwa między unormowaniami konstytucyjnymi w różnych państwach, z pokrewieństwa zagadnień rozstrzyganych przez organy sądowe tych państw oraz poszukiwania najlepszych możliwych rozstrzygnięć. Wzbudza jednak również kontrowersje związane zarówno z zasadnością, jak i metodologią odwoływania się do doświadczeń innych państw. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu problematyki korzystania przez polski Trybunał Konstytucyjny z odwołań do prawa i orzecznictwa obcego oraz analiza niektórych orzeczeń, w których TK zdecydował się na takie odwołania.

Przy określeniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX