Analiza wpływu przepisów Prawa budowlanego na ochronę konserwatorską zabytków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych - OpenLEX

Nowak Natalia, Analiza wpływu przepisów Prawa budowlanego na ochronę konserwatorską zabytków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/3/49-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza wpływu przepisów Prawa budowlanego na ochronę konserwatorską zabytków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Słowa kluczowe: ochrona zabytków, decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie konserwatora zabytków, roboty budowlane, orzeczenia sądów administracyjnych

1.Wprowadzenie

Kwestie związane z podejmowaniem przez właściciela obiektu zabytkowego określonych działań inwestycyjnych, jak też zakres kompetencji organów ochrony konserwatorskiej i obowiązku ich współdziałania w procesie budowlanym związanym z zabytkiem lub jego otoczeniem ustawodawca kompleksowo uregulował w przepisach rangi ustawowej. Szczegółowo zagadnienia te określone zostały w Prawie budowlanym oraz ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami . Wzajemne przenikanie się uregulowań obu ustaw jest szczególnie widoczne na gruncie problematyki związanej z prowadzeniem robót budowlanych przy obiekcie objętym ochroną konserwatorską.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z definicją legalną, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX