Grześkiewicz Władysław, Analiza sytuacji finansowej samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Artykuły
Opublikowano: FK 2017/5/28-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza sytuacji finansowej samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W artykule dokonano analizy przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2011–2015. Przeprowadzono ocenę zasobów majątku i źródeł finansowania, struktury i dynamiki rachunku zysków i strat badanych jednostek. Z przedstawionych danych wynika, że jednostki te znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Działalność swoją zamykały w analizowanym okresie ujemnym wynikiem finansowym, powodując tym samym wzrost zadłużenia. Świadczy to o trudnościach w utrzymaniu równowagi finansowej tych jednostek oraz braku możliwości finansowania rozwoju z własnych środków finansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX