Aktywność obywatelska mieszkańców województwa świętokrzyskiego - OpenLEX

Pastuszka Sławomir, Aktywność obywatelska mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/7-8/160-170
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aktywność obywatelska mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Głównym celem artykułu jest próba pomiaru aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Podstawę empiryczną opracowania stanowią autorskie badania ankietowe zrealizowane pod koniec 2014 r. Analiza wykazała, że ankietowanych cechuje niższa aktywność obywatelska niż przeciętnie w kraju. Raczej nie wykazują oni gotowości do partycypacyjnej formy rządzenia, niechętnie uczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, a także w niewystarczającym stopniu interesują się działalnością organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym. Z drugiej strony większość badanych osób wyróżnia empatia i solidarność społeczna. Ankietowani chętnie uczestniczą w wyborach swoich przedstawicieli do władz, w szczególności na szczeblu lokalnym i krajowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX