Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/12/7-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Adekwatny związek przyczynowy jako warunek odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego

Słowa kluczowe: odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, adekwatny związek przyczynowy, delikt, kodeks cywilny

1.Wprowadzenie

Artykuł 4171 k.c. zawiera szczególną w stosunku do art. 417 k.c. regulację czynności konwencjonalnych organów władzy publicznej, tj. aktów normatywnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz zaniechań w ich podjęciu . Zgodnie z treścią art. 4171 § 2k.c. „Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą”. Z przepisu tego wynika wprost, że ustawodawca potraktował działania organów administracji odmiennie niż sądów, gdyż w odniesieniu do aktywności sądów użył obejmującego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?