Kosieradzka-Federczyk Agata, "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/1/41-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" w orzecznictwie sądów administracyjnych

I.Podstawy prawne raportu. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest podstawowym instrumentem unijnej polityki ochrony środowiska - stosowania zasady prewencji. Ocenę tę tworzy ciąg sformalizowanych czynności, w ramach których organ bada oddziaływanie (bezpośredni i pośredni wpływ) danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i zabytki oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, dostępność do złóż kopalin, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jak również wymagany zakres monitoringu. Chociaż ocena składa się z 3 elementów: analiza przygotowanego przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zapewnienie przez organ prowadzący postępowanie udziału społeczeństwa przez możliwość zgłoszenia uwag i wniosków do raportu oraz udział innych organów, których zakres działania jest związany z ochroną środowiska, to jej główną osią...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX