Kondej Mikołaj, Młoczkowska-Schulz Aleksandra, "Niekorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania" jako warunek zastosowania zwolnienia dywidendowego

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/12/34-45
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

"Niekorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania" jako warunek zastosowania zwolnienia dywidendowego

W artykule omówiono jeden z warunków stosowania zwolnienia dywidendowego, w myśl którego zwolnienie to może znaleźć zastosowanie wyłącznie, jeżeli odbiorca dywidendy „nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania” (art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.). Autorzy, wskazując, że powyższy warunek ma swoje źródło w dyrektywie Rady 2011/96/UE z 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich – dalej dyrektywa 2011/96/UE – na podstawie analizy doktryny i orzecznictwa dochodzą do wniosku, iż miał on na celu wyłączenie spod zakresu zwolnienia wyłącznie jednostek podmiotowo zwolnionych z opodatkowania. Niezasadne jest w związku z tym utożsamianie go z koniecznością efektywnego opodatkowania odbiorcy dywidendy. Niezależnie od rozważań odnoszących się do celu dyrektywy wskazują oni też, że w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości ustawodawca krajowy ma prawo rozszerzenia zakresu zwolnienia dywidendowego również na podmioty nieobjęte dyrektywą, a brzmienie polskiej ustawy jest jednoznaczne, wyłączając spod zwolnienia jedynie jednostki podmiotowo zwolnione z opodatkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX