(Nie)należne koszty postępowania cywilnego? - OpenLEX

Majewska Barbara, (Nie)należne koszty postępowania cywilnego?

Artykuły
Opublikowano: CDZ./1
Autor:
Rodzaj: artykuł

(Nie)należne koszty postępowania cywilnego?

Wygrana przed sądem (drugiej instancji) nie zawsze oznacza zwrot na rzecz strony wygrywającej poniesionych przez nią kosztów procesu.

Zwrot kosztów procesu

Wymierzanie sprawiedliwości przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy powiązane jest nierozerwalnie z kosztami postępowania cywilnego, a każde postępowanie sądowe podlega rozliczeniu między stronami.

Podlegającymi zwrotowi kosztami procesu są:

- koszty sądowe – opłaty sądowe, kancelaryjne oraz wydatki, wszystkie szczegółowo uregulowane w odrębnych przepisach obowiązujących w chwili wniesienia sprawy do jej zakończenia w instancji,

- koszty strony, która działa w sprawie osobiście lub z pełnomocnikiem niebędącym adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, a więc z pełnomocnikiem nieprofesjonalnym, o którym mowa w art. 87 k.p.c.,

- koszty związane z reprezentowaniem strony przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zasady rozstrzygania o kosztach procesu statuuje art. 98 k.p.c. Zgodnie z jego treścią strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Obowiązek zwrotu kosztów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX