Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2006.66.679

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 września 2006 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
2)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dębicy;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gryficach;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
7)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ropczycach;
9)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim;
11)
jedenaście stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie;
12)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie;
13)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044.