Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2005.49.675

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 sierpnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 sierpnia 2005 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
3)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
4)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
5)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 131, poz. 1102.