Monitor Polski

M.P.2005.16.277

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 marca 2005 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;
6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołowie;
11) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żninie.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.