Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2003.39.578

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 lipca 2003 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.