Monitor Polski

M.P.1953.A-80.952

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 sierpnia 1953 r.
w sprawie zwolnienia osiedleńców od podatku od nabycia praw majątkowych.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74) oraz art. 3 ust. 1 i art. 35 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przepisy §§ 1 i 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 1952 r. w sprawie zwolnienia osiedleńców od podatku od nabycia praw majątkowych (Monitor Polski Nr A-89, poz. 1385) stosuje się odpowiednio do osiedleńców, którym przydzielono gospodarstwa rolne w ramach akcji osiedleńczej w 1953 r.
2. Rozciąga się moc obowiązującą przepisów wymienionych w ust. 1 na pracowników państwowego gospodarstwa leśnego.
§  2. W przypadkach nabycia praw majątkowych przez osiedleńców, w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie przepisów objętych § 1, a należny podatek nie został zapłacony, właściwe organy finansowe uprawnione są do:
1) zaniechania ustalenia zobowiązania podatkowego, o ile zobowiązanie to nie zostało dotychczas ustalone;
2) umorzenia zobowiązania podatkowego w granicach uprawnień zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 50, poz. 362 i z 1952 r. Nr 32, poz. 225), gdy zobowiązanie to zostało już ustalone.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.