Monitor Polski

M.P.1963.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 lutego 1963 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od operacji nietowarowych i podatku dochodowego niektórych obrotów i dochodów osiągniętych przez kółka rolnicze.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) oraz § 2 ust. 3 uchwały nr 401 Rady Ministrów z dnia 1 października 1959 r. w sprawie opodatkowania kółek rolniczych podatkiem obrotowym, podatkiem od operacji nietowarowych i podatkiem dochodowym (Monitor Polski z 1959 r. Nr 89, poz. 474 i z 1961 r. Nr 14, poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zwalnia się od podatku od operacji nietowarowych i podatku dochodowego obroty i dochody osiągane przez kółka rolnicze ze świadczenia na rzecz indywidualnych rolników:
1) usług transportowych,
2) wszelkich usług nie wyodrębnionych organizacyjnie i księgowo ze względu na ich małe rozmiary.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się bez względu na miejsce zamieszkania rolnika i przynależność członkowską do kółka rolniczego.
3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz rolników, którzy poza sprzedażą własnych produktów rolnych i hodowlanych zajmują się zawodowo i odpłatnie świadczeniem rzeczy lub usług.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1963 r.