Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne.

Monitor Polski

M.P.1985.37.249

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 listopada 1985 r.
w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226) zarządza się, co następuje:
Zwalnia się od opłaty skarbowej aneksy do umów najmu, sporządzone od dnia 1 października 1983 r. w związku z urzędową zmianą czynszów najmu wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie -czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe (Dz. U. Nr 38, poz. 174 i z 1985 r. Nr 43, poz. 207).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.