Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych czynności cywilnoprawnych.

Monitor Polski

M.P.1986.24.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 lipca 1986 r.
w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1985 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226) zarządza się, co następuje:
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)
pożyczki udzielone z funduszu mieszkaniowego przedsiębiorstw prowadzących działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1985 r. Nr 13, poz. 58),
2)
umowy najmu zawierane w wykonywaniu działalności usługowej, do której mają zastosowanie przepisy o podatku obrotowym lub podatku od wynagrodzeń.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.