Monitor Polski

M.P.1952.A-34.493

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 kwietnia 1952 r.
w sprawie zwolnienia niektórych podań, świadectw i pism od opłaty skarbowej.

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 9, poz. 73) oraz art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania w sprawach:
1) których przedmiotem są zażalenia, odwołania i wszelkiego rodzaju skargi, z wyłączeniem odwołań w sprawach klasyfikacji gruntów (§ 10 pkt 4);
2) w których Skarb Państwa działa jako podmiot prawa prywatnego z wyłączeniem spraw dotyczących majątków pozostających w zarządzie samodzielnych referatów likwidacyjnych;
3) obrotu towarowego z zagranicą, wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, mające stałe miejsce zamieszkania albo siedzibę za granicą;
4) upaństwowienia przedsiębiorstw oraz przymusowego wywłaszczenia na cele użyteczności publicznej;
5) o pracę w urzędach i władzach państwowych;
6) o przyznanie i wymiar - bez względu na podstawę prawną - zaopatrzeń ze Skarbu Państwa lub z funduszów przedsiębiorstw, zakładów i monopolów państwowych;
7) uregulowanych przepisami o przekazywaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego;
8) poszukiwania zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, wnoszone przez osoby zamieszkałe w kraju lub za granicą;
9) o wydanie wypisów (wyciągów i odpisów zupełnych, wyciągów i odpisów skróconych) z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych za granicą przez polskich pracowników konsularnych;
10) o zezwolenie na sprzedaż oraz wymianę znaczków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych;
11) należących do sądów obywatelskich;
12) zgłoszenia zamierzonego wyrębu drzew i drzewostanów;
13) o wydanie zaświadczenia zamieszkania (życia) renciście, emerytowi lub osobie pobierającej zaopatrzenie na mocy przepisów szczególnych (wdowie lub sierocie po nich) nie pozostającym w stosunku pracy, niezbędnego dla uzasadnienia dalszego pobierania renty lub emerytury (zaopatrzenia);
14) o wydanie świadectw niezbędnych do uzasadnienia podań:
a) o zwrot rolnikom części wkładu oszczędnościowego,
b) o przyznanie uprawnień lub ulg na podstawie przepisów o uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin,
c) o uzyskanie urlopu rolnego przez pracowników przedsiębiorstw państwowych;
15) uprawnień i ulg wynikających z przepisów o uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin;
16) ewidencji i kontroli ruchu ludności;
17) 1 o wydanie wypisów (wyciągów i odpisów zupełnych, wyciągów i odpisów skróconych) z ksiąg stanu cywilnego, prowadzonych przez urzędy stanu cywilnego w kraju lub o wydanie zaświadczenia, że dana księga stanu cywilnego zaginęła bądź że urząd stanu cywilnego nie posiada danej księgi;
18) o wydanie zaświadczenia zamieszkania lub o poprzednim zatrudnieniu osób ubiegających się o pracę,
19) o wydanie świadectwa zbiorowego dla wszystkich lub części osób biorących udział w wycieczce, wnoszone przez kierowników wycieczek;
20) 2 dostaw obowiązkowych, dostaw ponadobowiązkowych oraz zobowiązań kontraktacyjnych;
21) o wydanie zezwoleń na urządzanie przez zespoły amatorskie istniejące przy placówkach czynnego upowszechnienia kultury imprez o charakterze artystycznym;
22) 3 o wydanie zezwolenia na odstrzał zwierzyny łownej w lasach państwowych;
23) 4 sprzedaży materiałów budowlanych, mineralnych i drzewnych;
24) 5 mieszkaniowych;
25) 6 o wyjaśnienia lub informacje;
26) 7 o zwolnienie w całości lub części od opłat celnych.
§  2. Zwalnia się załączniki do podań wymienionych w § 1 od opłaty od załącznika.
§  3. Zwalnia się od opłaty świadectwa:
1) 8 wydawane na skutek podań wymienionych w § 1 z wyjątkiem świadectw wydawanych na skutek podań określonych w § 1 pkt 16, 17 i 24;
2) wtóropisy (duplikaty) dokumentów publicznych oraz odpisy i wyciągi sporządzone przez sądy obywatelskie lub sporządzone nieurzędowo - poświadczone co do zgodności przez te sądy;
3) poświadczenia przez władze i urzędy państwowe własnoręczności podpisów swych pracowników oraz zgodności z pierwopisem odpisów i wyciągów z dokumentów, jeżeli poświadczane podpisy i dokumenty mają związek ze stosunkiem służbowym lub z umową pracy tych pracowników, jak również poświadczenia własnoręczności podpisów w sprawach o przyznanie zaopatrzeń emerytalnych, rent lub świadczeń stypendialnych;
4) stwierdzenie miejsca zamieszkania lub odpis takiego stwierdzenia wydawane:
a) emerytom, rencistom, osobom pobierającym zaopatrzenie na mocy przepisów szczególnych (wdowom i sierotom po nich), o ile nie pozostają w stosunku pracy, w innych przypadkach nie wymienionych w pkt 1;
b) uczącej się młodzieży, o ile nie pozostaje w stosunku pracy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11 pkt 1 lit. a) w związku z § 10 pkt 1;
5) poświadczenia dla celów zasiłków rodzinnych wydawane przez organa państwowe;
6) 9 wyciągi lub odpisy skrócone z akt stanu cywilnego wydawane położnym dla uzasadnienia żądania wypłaty należnego im wynagrodzenia za pomoc w przypadkach urodzeń;
7) 10 niezbędne do uzasadnienia wniosków o pomoc kredytową dla pracujących chłopów.
§  4. Zwalnia się od opłaty pełnomocnictwo:
1) do odebrania:
a) sumy pieniężnej nie przekraczającej 150 zł,
b) sumy pieniężnej z tytułu należności podlegających przepisom o podatku od wynagrodzeń,
c) należności za dostawy w ramach akcji kontraktacyjnej,
d) innej rzeczy ruchomej;
2) w formie indosu pełnomocniczego na wekslach (art. 18 prawa wekslowego), warrantach, czekach i przekazach;
3) do zastępstwa w postępowaniu sądowym, w którym mocodawcy służy zwolnienie od kosztów sądowych;
4) dla płatnika podatku od wynagrodzeń w sprawach o sprostowanie dokonanego niesłusznie pobrania podatku;
5) przedsiębiorstwa państwowego "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w obrocie żyrowym i czekowym z instytucjami kredytowymi;
6) 11 oryginał notarialnego aktu.
§  5. 12 Zwalnia się od opłaty porękę za zobowiązania dłużne z tytułu pożyczek udzielanych rolnikom przez Państwo.
§  6. Zwalnia się od opłaty ustanowienie hipoteki:
1) przez Skarb Państwa;
2) przez instytucje ubezpieczeń społecznych;
3) przymusowej (art. 244 prawa rzeczowego);
4) w związku z nabywaniem praw majątkowych na podstawie przepisów o przekazywaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego.
§  7. Zwalnia się od opłaty przyjęcie na przechowanie rzeczy ruchomych:
1) przez przechowalnie bagażowe przedsiębiorstw państwowych: Polskie Linie Lotnicze "Lot", "Państwowa Komunikacja Samochodowa" oraz "Polskie Koleje Państwowe" i przedsiębiorstw żeglugi;
2) przez przechowalnie rowerów i motocykli;
3) przez szatnie i garderoby wszelkiego rodzaju.
§  8. Zwalnia się od opłaty dokument stwierdzający przewóz:
1) bezpłatny rzeczy i osób;
2) rzeczy - w przypadku tranzytu;
3) statkiem morskim lub powietrznym - w razie istnienia wzajemności - przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych państw obcych i przydzielonych im pracowników nie będących obywatelami polskimi, jak również innych osób, które na podstawie układów międzynarodowych lub prawa międzynarodowego są z nimi zrównane;
4) 13 jeżeli nadawcą przesyłki obowiązanym do uiszczenia od tego dokumentu opłaty skarbowej jest Skarb Państwa lub podmiot gospodarki uspołecznionej, a przewoźnikiem jest podmiot gospodarki nie uspołecznionej.
§  9. Zwalnia się od opłaty weksel:
1) płatny za granicą, jeżeli trasat lub wystawca weksla własnego ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, chyba że zapłata całkowita lub częściowa nastąpiła w Polsce bądź powództwo o roszczenie z weksla wytoczono przed sąd polski;
2) trasowany wystawiony za granicą, jeżeli wystawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, a trasat wykonuje czynności bankowe w Polsce.
§  10. Opłatę skarbową pobiera się:
1) od podań młodzieży studiującej w sprawach stwierdzenia miejsca zamieszkania petenta celem uzyskania ulg w komunikacji masowej, w sprawach mieszkaniowych i o wydanie kart rowerowych - w wysokości 1,50 zł;
2) od podań osób pozostających w stosunku pracy o wydanie zaświadczenia zamieszkania nie dla celów wymienionych w pkt 1 - w wysokości 3 zł;
3) od podań wnoszonych przez jednego z członków rodziny o wydanie świadectwa zbiorowego dla tej rodziny - w wysokości 6 zł;
4) od odwołań w sprawach klasyfikacji gruntów - w wysokości 3 zł.
§  11. Opłatę skarbową pobiera się:
1) za świadectwa wydawane na skutek podań:
a) wymienionych w § 10 pkt 1 - w wysokości 1,50 zł;
b) wymienionych w § 10 pkt 2 - w wysokości 3 zł;
2) za świadectwa wydawane na skutek podań wymienionych w § 10 pkt 3 - w wysokości 6 zł;
3) za kartę meldunkową lub jej odpis - w wysokości 1,50 zł;
4) za wyciąg z akt ewidencji i kontroli ruchu ludności lub za poświadczenie zgodności z pierwopisem odpisu albo wyciągu z tych akt - w wysokości 3 zł;
5) za inne zaświadczenia w sprawach meldunkowych - w wysokości 1 zł;
6) 14 za zaświadczenie, że dana księga stanu cywilnego zaginęła lub że urząd stanu cywilnego nie posiada danej księgi - w wysokości 3 zł.
§  12. Zarządza się zaniechanie pobierania opłat skarbowych nie uiszczonych lub uiszczonych w niedostatecznej wysokości do dnia wejścia w życie zarządzenia od podań, świadectw i pism wymienionych w zarządzeniu.
§  13. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1951 r. w sprawie zaniechania pobierania opłat skarbowych od niektórych świadectw (Monitor Polski Nr A-81, poz. 1124);
2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie zaniechania pobierania opłat skarbowych od niektórych podań (Monitor Polski Nr A-82, poz. 1141);
3) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1951 r. w sprawie zaniechania pobierania opłat skarbowych od niektórych pełnomocnictw (Monitor Polski Nr A-87, poz. 1206).
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1954 r. (M.P.54.A-45.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1954 r.
2 § 1 pkt 20:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 września 1953 r. (M.P.53.A-87.1072) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1953 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.

3 § 1 pkt 22:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 września 1953 r. (M.P.53.A-87.1072) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 1953 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.

4 § 1 pkt 23 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.
5 § 1 pkt 24 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.
6 § 1 pkt 25 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.
7 § 1 pkt 26 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.
8 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.
9 § 3 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 25 marca 1954 r. (M.P.54.A-31.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 kwietnia 1954 r.
10 § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1954 r. (M.P.54.A-45.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1954 r.
11 § 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1954 r. (M.P.54.A-45.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1954 r.
12 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1954 r. (M.P.54.A-45.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1954 r.
13 § 8 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1954 r. (M.P.54.A-45.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1954 r.
14 § 11 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1954 r. (M.P.54.A-45.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1954 r.