Monitor Polski

M.P.1966.74.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 grudnia 1966 r.
w sprawie zwolnienia niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej od obowiązku sporządzania i przedstawiania obliczenia podatku obrotowego uiszczanego w formie różnicy cen.

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) oraz § 30 ust. 1 uchwały nr 927 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-97, poz. 1488 i z 1954 r. Nr A-48, poz. 664) zarządza się, co następuje:
§  1. Jednostki gospodarcze, objęte planowaniem centralnym, które uprawnione są do dotacji przedmiotowych finansowanych z podatku obrotowego w związku z produkcją artykułów, których cena fabryczna jest wyższa od ceny zbytu, w razie prowadzenia rejestru podatku obrotowego i dotacji przedmiotowych, o którym mowa w § 13 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu finansowania oraz kontroli dotacji przedmiotowych (Monitor Polski Nr 74, poz. 348), zwalnia się od obowiązku sporządzania oraz przedstawiania organowi finansowemu "Obliczenia podatku obrotowego uiszczanego w postaci różnicy cen" według wzoru nr 3, stanowiącego załącznik do § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 14 maja 1954 r. w sprawie ustalenia i stosowania wzorów druków przewidzianych w przepisach o podatku obrotowym i o podatku od operacji nietowarowych od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz niektórych wzorów druków przewidzianych w przepisach o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski Nr A-57, poz. 770).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.